سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 
محقق 
1394/07/01 
ادامه دارد 
بررسی طرحها و لوایح حقوقی 
تدریس 
دانشگاه قم 
استاد 
1393/07/01 
1395/06/31 
فقه کیفری - حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
استاد 
1393/07/01 
1395/11/01 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی و فقه کیفری 
تدریس 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم 
استاد 
1390/07/01 
ادامه دارد 
حقوق جزای عمومی و اختصاصی  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات - واحد ساوه 
استاد دوره کارشناسی ارشد و دکتری 
1389/07/01 
ادامه دارد 
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی - جرم شناسی 
اداری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
رییس پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه 
1391/04/10 
1395/04/31 
مدیریتی - علمی 
اداری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه فقه و حقوق 
1386/07/04 
1391/04/10 
مدیریتی - علمی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
جزایی اختصاص(1) 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
اداری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو هیات علمى- مدیر امور پژوهشى 
1383/01/01 
1386/07/04 
اجرائى 
همکاری 
دفتر پژوهشهای اسلامی سازمان زندانها 
مدیر پژوهش 
1380/01/01 
1382/01/01 
اجرائى 
همکاری 
مرکز تحقیقات سپاه 
محقق  
1369/01/01 
1371/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم 
محقق 
1371/01/01 
1373/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
معاون پژوهش 
 
 
اجرائى 
تدریس 
پیام نور 
مدرس 
 
 
متون فقه 
تدریس 
دانشگاه اهل بیت 
مدرس 
 
 
جزایی اختصاص(2) 
تدریس 
دانشگاه اهل بیت 
مدرس 
 
 
قواعد فقه جزایی