تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
حقوق 
دانشگاه مفید 
 
فوق لیسانس 
1379 
حقوق جزا 
دانشگاه تهران 
 
سطح 4