فردی کردن مجازاتهای تعزیری در فقه و حقوق جزای اسلامی
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مذاهب اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : خانم ملکیان