مسئولیت کیفری ناشی از قتل در حالتهای خاص (جنون، عته و ...)
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی (ص)
نام استاد/نام دانشجو : آقای مقدمی