بررسی ادله و مبانی سقوط مجازات اخروی با اجرای مجازات دنیوی و ارتباط این دو در فقه کیفری اسلام
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی (ص)
نام استاد/نام دانشجو : آقای مهدوی