تحلیل خشونت جنسی از منظر جرم‌شناسی در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی و حقوق داخلی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : آقای مرادی