نقش اولیای دم در قصاص
48 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : آقای جعفری