راهزنی و محاربه در حقوق کیفری افغانستان و ایران
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : آقای خلیلی